Felietony Posła

Na dniach ruszą inwestycje!!!

Opublikowano 24 lutego 2013 r., 10. 30

Podstawowym problemem z jakim borykają się mikro, małe i średnie firmy jest brak taniego finansowania inwestycji. Osoby realizujące swoje pomysły, którym biznes wychodzi i chciałyby się rozwijać niejednokrotnie napotykają na barierę w postaci braku dostatecznej ilości kapitału mogącego zaspokoić ich potrzeby w zakresie pieniądza koniecznego w obrocie. Oferowane kredyty bankowe są trudno dostępne a jeśli już jakaś instytucja zdecyduje się na wsparcie rozwoju niewielkiego przedsiębiorstwa koszt tego finansowania jest niezwykle wysoki przy realnie niewielkiej ilości dostępnego kapitału.


Sytuacje tę ma zmienić ruszający za kilkanaście dni program gwarancji jakich Bank Gospodarstwa Krajowego ma udzielić bankom oferującym kredyty obrotowe i inwestycyjne małym i średnim przedsiębiorstwom. Oznacza to, że rozpoczyna się gigantyczne przedsięwzięcie, które w 2013 roku powinno oznaczać uruchomienie 30 mld zł na rzecz tej linii kredytowej, co powinno potencjalnie owocować kredytami w wysokości 50 miliardów zł. Gwarancje i poręczenia BGK będą obejmowały 60 proc. wartości kredytów przyznawanych przez banki małym i średnim firmom co oznacza z kolei, że BGK weźmie na siebie 60 proc. ryzyka związanego z ewentualnym niespłaceniem udzielonego kredytu. Pozwoli to z jednej strony na uruchomienie odkładanych do tej pory inwestycji oraz tańsze finansowanie bieżącego działania przedsiębiorstw. Doprowadzi bowiem do konkurowania pomiędzy bankami i proponowania klientowi biznesowemu tańszego i szerzej dostępnego kredytu.


Inwestycje małych i średnich przedsiębiorstw pozwolą zaś złagodzić skutki spowolnienia gospodarczego dając w swej masie znacznie większą ilość miejsc pracy niż czyniło by to kilka wielkich projektów inwestycyjnych. Pozwoli również na relatywnie lepsze zagospodarowanie przekazanych przedsiębiorcą do dyspozycji funduszy. Przedsiębiorca zaciągający zobowiązanie kredytowe będzie tak jak to się dzieje z każdym innym kredytem zobowiązany do jego zwrotu. Dlatego mając przed sobą perspektywę zwrotu otrzymanych środków zaciągnie zobowiązanie w kwocie mu niezbędnej i zrobi wszystko by otrzymane pieniądze wydatkować jak najlepiej. Jest to zasadnicza różnica względem bezzwrotnych dofinansowań na projekty inwestycyjne w których niejednokrotnie zdarzało się zawyżanie pozycji kosztowych celem otrzymania dotacji w wyższej wysokości. Nadto w odróżnieniu od dotacji pieniądz przeznaczony na poręczenia będzie mógł być wykorzystany wielokrotnie w obrocie gospodarczym. Kredyty za które poręcza BGK będą bowiem w znakomitej większości spłacone a pieniądze zamrożone na poczet poręczeń będą mogły być przeznaczone na kolejne poręczenia.


Reasumując. Sektor małych i średnich przedsiębiorstw mimo trudności jakie przeżywa w związku ze spowolnieniem gospodarczym stoi przed możliwościami finansowania swoich zamierzeń taniej i łatwiej niż kiedykolwiek. Sektor ten jako kluczowy dla rozwoju naszego kraju wymaga tego wsparcia po to by mógł się rozwijać i generować kolejne miejsca pracy tak niezbędne w dobie spowolnienia gospodarczego oraz łączącego się z tym wzrostu bezrobocia.

 

/-/Killion Munyama