Praca w Sejmie RP

Killion Munyama
Zgłoszone interpelacje

Lp. Tytuł Numer
1. w sprawie kryteriów kontraktowania specjalistycznych usług medycznych w woj. wielkopolskim 2716
2. w sprawie wykonywania przez Polskę przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/48/WE z dnia 23 kwietnia 2008 r. dotyczącej umów o kredyt konsumencki oraz uchylającej dyrektywę Rady 87/102/EWG 3188
3. w sprawie treści art. 94a znowelizowanej ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych 4387
4. w sprawie wyjaśnienia kwestii mieszkalnictwa wspomaganego 4415
5. w sprawie rozszerzenia katalogu placówek uprawnionych do uzyskania karty parkingowej o placówki zajmujące się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych, które świadczą usługi w domu pacjenta 4416
6. w sprawie pierwszego programu drugiej edycji funduszy norweskich i Europejskiego Obszaru Gospodarczego 4417
7. w sprawie wyjaśnienia kwestii zmiany ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w odniesieniu do gm. Powidz 4678
8. w sprawie wyjaśnienia kwestii sposobu obliczania opłat za użytkowanie wieczyste 4679
9. w sprawie formy opodatkowania - sposobu rozliczania podatkowego przez osoby zatrudnione na tzw. podkontraktach 4805
10. w sprawie wniosku Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk z dnia 6 lutego 2012 r. o finansowanie działalności upowszechniającej naukę 5616
11. w sprawie demonopolizacji polskich związków sportowych 6416
12. w sprawie przewidywanej likwidacji tzw. etatów związkowych w spółkach handlowych, w tym w spółkach posiadających pakiet większościowy Skarbu Państwa oraz w sferze budżetowej 6417